Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

 

Jogosultak köre

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak vagy a tartozás megfizetésére kötelezett személynek fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adószámlán a rendelkezésére (túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetési kötelezettségre számolja el.

 

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

 

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót, a tartozás megfizetésére kötelezett személyt terhelő más tartozásra számolja el, vagy tartozás hiányában azt hivatalból törli.

 

Az adóhatóság számlájára tévesen befizetett összeg visszafizetését a befizető a túlfizetésre vonatkozó szabályok szerint igényelheti.

 

Mit kell tennie

Az eljárás kérelemre indul.

 

Akérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

A kérelem benyújtása illetékmentes.

 

Határidők

Az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – harminc nappal meghosszabbíthat.

 

Benyújtandó dokumentumok

Az túlfizetés rendezése iránti kérelem benyújtásához az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtása szükséges. Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

További benyújtandó dokumentumok:

-          a befizetés igazolására szolgáló banki kivonat, befizetett csekk,

-          elhunyt túlfizetésének visszaigénylése esetén a jogerős hagyatékátadó végzés kivonata másolatban.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Behajtási Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/422, 423, 480

adoiroda@ferencvaros.hu

 

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti. A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság belföldi fizetési számlára történő átutalással vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján teljesíti az adózónak. A belföldi fizetési számla nyitására nem kötelezett, külföldi illetőségű adózót megillető adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést az adóhatóság az adózó által megadott külföldi fizetési számlára, az adózó által meghatározott devizanemben utalja át.

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet.