TELEKADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 

Ügyleírás

 

Telekadóban adóköteles a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

-          a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

-          a külterületen fekvő termőföldet,

-          a tanyát,

-          a közút területét,

-          a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

-          a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

-          a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,

-          az erdőt,

-          az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Az adó alanyaaki az év első napján a telek tulajdonosa.Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Mentesaz adó alól

-          az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

-          mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

-          az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,

-          az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Az adókötelezettséga belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,erdőnek minősülő telek esetébena földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagyaz ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlésétkövető év első napján,a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

Az adókötelezettségaz ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,a fentiektől eltérően a tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,belterületen fekvő termőföld esetében annaktényleges mezőgazdasági művelése megkezdése événekutolsó napján,külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,fentiektől eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdőművelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Az adókötelezettségben bekövetkező – fent nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

Az adó mértéke övezetenként kerül meghatározásra:

-          1. övezet(Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér – Soroksári út – Könyves Kálmán körút – Duna folyam által határolt terület): 335 Ft/m2/év

-          2/a. övezet (Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – Nagyvárad tér – MÁV Kelenföld – Keleti Pályaudvar vasútvonal – Soroksári út által határolt terület) és 2/b. övezet (Üllői út – Határ út – 3-as villamospálya– Ecseri út által határolt terület): 315 Ft/m2/év

-          3. övezet (MÁV Kelenföld –Keleti Pályaudvar vasútvonal –Üllői út –Ecseri út –3-as villamospálya –Határ út –közigazgatási határ – Ráckevei–Soroksári Duna ág –Duna folyam által határolt terület): 295 Ft/m2/év

 

Mit kell tennie

 

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.Az adatbejelentést erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

Határidők

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – meghosszabbíthat.

 

Benyújtandó dokumentumok

A telekadó adatbejelentés benyújtásához az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtása szükséges. Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Helyi Adó Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/431

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

 

A telekadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Telekadó számlájára (10401196-00028994-00000002) kell teljesíteni.

A telekadót az adó alanyainak kell befizetnie félévente, két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Telekadószámlájára.  

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

ahelyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.