Reklámhordozó Építményadójával kapcsolatoseljárás

 

 

Ügyleírás

 

Adókötelezettség terheli a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozót.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezésének évének utolsó napján szűnik meg. 

A reklámhordozók építményadójának alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2 –ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

Az adó éves mértéke 12.000 Ft/m2 /év.

Mentes az adókötelezettség alól:

-           a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés,

-          az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklám,

-          a járművön elhelyezett reklám, továbbá

-          a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetések.

A törvény hatálya nem terjed ki az államra, a helyi önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány fenntartásában álló közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményre, az egyházi jogi személyre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre.

Az adófizetésre kötelezettnek a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Adóirodájához az adatbejelentést első esetben 2018. január 15-ig kell megtennie. Ezt követően a változásokat a változást követő év január 15-ig kell bejelenteni.

 

Mit kell tennie

 

Építményadó adatbejelentést kell tennie az adókötelezettnek az adóköteles adótárgyról. Az adatbejelentést erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

Határidők

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – meghosszabbíthat.

 

Benyújtandó dokumentumok

Az építményadó adatbejelentés benyújtásához az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtása szükséges. Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

 

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Gépjárműadó Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/421

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

 

A reklámhordozók építményadóját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Építményadó számlájára (10401196-00028993-00000003) kell teljesíteni.

A reklámhordozók építményadóját az adó alanyainak (tulajdonosoknak) kell befizetnie félévente, két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Építményadó számlájára.  

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

ahelyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet,

a104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról.