IDEGENFORGALMI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 

 

Az ügyleírása

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség).

 

Az idegenforgalmi adó mértéke a szállásdíj 4 %-a.

 

Mentes az adó alól:

-          a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

-          a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

-          a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,

-          aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

-          az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;

-          a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

Mit kell tennie

 

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Adóirodájához a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania. Adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani, ha nem keletkezett adófizetési kötelezettség a tárgyhónapban, ide értve a forgalomnélküli hónapokat is.

 

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezetteknek kell befizetnie a beszedést követő hó 15. napjáig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Az adóbeszedésre kötelezett szigorú nyilvántartási kötelezettségét a 38/2010. (XII.31) önkormányzati rendelet szabályozza részletesen.

 

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

 

Benyújtandó dokumentumok

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a idegenforgalmi adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését.

Az ügy kérelemre indul.

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

A bevallást erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Gépjárműadó csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/421, 426, 427

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Az idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Idegenforgalmi adó beszedési alszámlájára (10401196-00029062-00000007) kell teljesíteni.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.  

 

Vonatkozó jogszabályok

-          A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

-          az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet,

-          az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

-          az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

-          az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet.