GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 

 

Ügyleírás

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni.

 

Főszabályként az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

 

Az adóztatási feladatokat az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési-, a fővárosban a kerületi önkormányzat végzi.

 

Az adó alapja:

-               személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

-               az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,

-               a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával,

-               nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

 

Az adó mértéke:

-            a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt – esetében:

-                     gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

-                     gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

-                     gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

-                     gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,

-                     gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

 

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

-          a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,

-          az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

 

Az adó mértéke:

-          az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 forint, míg a tehergépjármű után 46.000 forint,

-          a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 forint adót kell fizetni.

 

Adókötelezettség keletkezése:

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napján kezdődik.

 

Adókötelezettség megszűnése, szünetelése:

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.

 

 

Adómentesség (a Gjt. alapján többféle mentesség létezik, a jelen felsorolás azon eseteket említi, amelyekről külön bejelentést kell tenni):

 

-          A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.


Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

 

-          Mentes az adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezet.

Mit kell tennie

Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. E kötelezettség elmulasztása az adatbejelentés benyújtásának elmulasztásával esik egy tekintet alá.

 

Az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania (változást követő hónap tizenötödik napjáig) ha:

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik,

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt.

 

Az adatbejelentést erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

 

Határidők

Általános ügyintézési határidő 30 nap. 

 

Benyújtandó dokumentumok

A központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványok a ferencvaros.eado.hu és az eonkormányzat.gov.hu oldalon érhetőek el.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Gépjárműadó csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/421, 426, 427

adoiroda@ferencvaros.hu

 

 

Felettes szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Az adatbejelentés benyújtása díj és illetékmentes.

 

Fizetési határidő és számlaszám:

A gépjárműadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számlájára (10401196-00028998-00000008) kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő a tárgyév március 15. és szeptember 15. napja.

 

Kapcsolódó jogszabályok

-          az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

-          az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

-          az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

-          a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,

-          102/2011. Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.