FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 

Az ügy rövid leírása

 

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. A fizetési kedvezményirányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre (továbbiakban együtt méltányossági eljárás). Az adózó a jogerős vagy véglegessé vált fizetési kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – kezdeményezheti  afizetési könnyítést, mérséklésre irányuló eljárás azonban csak (lejárt esedékességű) adótartozás esetén kezdeményezhető.Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, és átmeneti jellegű-e, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető-e.

Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett adóra.

Az adómérséklés szabályai eltérnek a természetes személy és a jogi személy(egyéb szervezet) kérelmezők esetében.

Jogszabály alapján az adóhatóság a természetes személykérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótléktartozást - mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a természetes személyek adóján túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség különösen abban az esetben, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egy részének megfizetését jelenti.

Méltányossági eljárás kezdeményezésekor a természetes személyeket nem terheli illetékfizetési kötelezettség, a gazdálkodó szervezeteknek – ide nem értve az egyéni vállalkozót – azonban eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni.

Adózónak kérelméhez mellékelnie kell az adóhatóságunk által rendszeresített adatlapot. Az adatlapot teljes körűen ki kell töltenie, és a megadott igazolásokat is csatolnia kell. A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóságunk komplex vizsgálatot folytat le, amely során adózó vagyoni, jövedelmi, szociális helyzetét vizsgáljuk (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság), és ezek alapján kerül sor a döntésre.

Automatikus részletfizetési kedvezmény

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – kivéve a beszedett adót – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

 

Mit kell tennie

 

Az adatbejelentést erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

Határidők

Az ügyintézési határidő 30 nap – automatikus részletfizetési kedvezmény esetén 15 nap - amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – meghosszabbíthat.

 

Benyújtandó dokumentumok

a) Magánszemély esetében:

Adózó által írt kérelem,

Adózó által kitöltött adatlap,

Adózó, illetve az Adózóval közös háztartásban élők jövedelem-kimutatása (pl. munkáltatói igazolás, munkanélküliséget, Gyed-et, Gyes-et igazoló dokumentumok, nyugdíj szelvény, gyerekek iskolalátogatási igazolása, családi pótlék igazolása, bankszámlakivonat, bármilyen egyéb irat, amely igazolja a kérelmező anyagi helyzetét stb.), valamint a háztartás jövedelmét havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos rezsiköltségek, egyéb kiadások. Az igazolásokat három hónapra visszamenőlegesen kell mellékelni, és a három hónap átlagát kell az adatlapon is feltüntetni. 

b) Egyéb esetben (jogi személy vagy egyéb szervezet):

Adózó által írt és képviseleti joggal rendelkező által aláírt kérelem,

Adózó által kitöltött adatlap,

Utolsó, lezárt időszakra vonatkozó és elfogadott mérleg, valamint főkönyvi kivonat,

10 000 Ft illeték befizetését igazoló átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

1093 Bp. Bakátsutca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/421, 431

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

 

Az illeték megfizetése átutalás útján a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Illeték számlájára(10401196-00028997-00000009) teljesíthető.

  

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.