ÉPÍTMÉNYADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 

Ügyleírás

 

Építményadóban adóköteles a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész(továbbiakban együtt:építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Mentes az adó alól:

-a szükséglakás,

- a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelyben a magánszemély adóalany, illetve annak hozzátartozója tartós ottlakásra rendezkedett be, és ahol életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol ő vagy hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétel, elérhetőségi címkénti megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ,

-az óvóhely (légópince),

-a lakóépületben található, a társasház közös tulajdonában és használatában álló helyiség,

-a magánszemélyek tulajdonát képező önálló garázs 16 m2-t meg nem haladó része,

- a teremgarázsban lévő és magánszemély tulajdonában lévő gépkocsi beállók teljes területe,

-a magánszemélyek tulajdonában álló, az ingatlan nyilvántartásban tárolóként bejegyzett helyiségek teljes területe, ha azok hasznos alapterülete az adózóra eső tulajdoni hányad alapján a 10 m2-t nem haladja meg,

-az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja,

- a kizárólag az orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,

- a radioaktív hulladék elhelyezésére használt építmény,

- a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény.

- műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség: Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy az önkormányzat rendelete alapján helyi védelem alatt álló épületet felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

Adófelfüggesztés:az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke kizárólag magánszemély tulajdonában álló lakások esetében: 500 Ft/m2/év,

1 000 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 3 000 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó kereskedelmi egység esetében 1 560 Ft/m2/év,

3 000 m2-t meghaladó hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi egység esetében 1 580 Ft/m2/év,

minden más esetben 1 520 Ft/m2/év.

 

Mit kell tennie

 

Az adózónak az építményadórólaz adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.Az adatbejelentést erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

Határidők

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – meghosszabbíthat.

 

Benyújtandó dokumentumok

Az építményadó adatbejelentés benyújtásához az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtása szükséges. Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Helyi Adó Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/431

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

 

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Építményadó számlájára (10401196-00028993-00000003) kell teljesíteni.

Az építményadót az adó alanyainak kell befizetnie félévente, két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Építményadó számlájára.  

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

ahelyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet,

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.