Adó- És Értékbizonyítvány kiadásával  kapcsolatos eljárás

 

 

Jogosultak köre

Az önkormányzati adóhatóság (jegyző) állítja ki az adóhatóság illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványt. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az adott ingatlan jellemzői alapján annak forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása jogszabály alapján megkeresésre (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások), illetve – külön jogszabályban meghatározott esetekben – az ügyfél kérelmére történik.

 

Mit kell tennie

Az eljárás kérelemre, megkeresésre indul.

 

Akérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun, illetve Hivatali Kapun keresztül).

 

Amennyiben az eljárás nem illetékmentes, ingatlanonként 4000 Ft illetéket kell fizetni, amelyet Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat illeték beszedési számlájára (10401196-00028997-00000009) kell teljesíteni.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

 

Határidők

Az ügyintézési határidő 8 nap.

 

Benyújtandó dokumentumok

Akérelem benyújtásához az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtása szükséges. Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

További benyújtandó dokumentumok:

-          képviselet esetén meghatalmazás,

-          adásvételi, ajándékozási szerződés másolata (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik, pl. gyámhatósági eljárásban),

-          amennyiben az eljárás nem illetékmentes, ingatlanonként 4000 Ft illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Behajtási Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/437

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

A hagyatéki eljárásban elkészült adó és értékbizonyítvánnyal szemben jogorvoslatnak van helye.

Az öröklésben érdekeltek az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben illetékköteles fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnál kell benyújtani, Budapest Főváros Kormányhivatalához címezve. A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

Az ügyben az adóhatóság felettes szerve Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.